Produkter

 

Översikt

Dieselmotorer och föroreningar

Dieselmotorn har en överlägsen driftssäkerhet och verkningsgrad men alla dieselmotorer, nya som gamla, släpper ut skadliga föroreningar eftersom förbränningen inte är fullständig.

Skadliga föroreningar i dieselavgasen:

Gasformiga fÖroreningar Fasta fÖroreningar
KOLOXID (CO) PARTIKLAR (PM)
 • Luktlös och osynlig.
 • Orsakar huvudvärk, yrsel, illamående.
 • Kan reducera reaktionsförmågan.
 • Dödlig vid inandning i stora doser.
 • Består av kol (C), absorberade kolväten, sulfater etc.
 • Smutsar ner.
 • Skadar lungor.
 • Mutagena och cancerogena.
KOLVÄTEN (HC)  
 • Irriterar ögon och hals.
 • Orsakar den typiska diesellukten.
 • Mutagen och cancerogen.
 
KVÄVEOXIDER (NO och NO2)  
 • Försurar naturen.
 • Skadar lungor
 • Kvävedioxid (NO2) är speciellt giftig.Produktsortiment

CDTi produktsortiment inriktar sig idag främst på katalytiska avgasrenare (DOC) och partikelfilter (DPF). Produkterna är testade och godkända av Svensk Bilprovning Motortestcenter, VERT i Schweiz, TÜV i Tyskland och uppfyller de tyska TRGS 554-kraven. Alla produkter är tillverkade i rostfritt stål.

Katalytiska avgasrenare

CDTi katalytiska avgasrenare reducerar kraftigt de gasformiga föroreningarna koloxid (CO) och kolväten (HC) och finns i flera storlekar och material. De senast utvecklade modellerna fungerar bättre även vid lägre avgastemperatur och den höga reduktionen av HC medför även viss reduktion av partiklar. Kan kombineras eller byggas in i ljuddämpare.

Partikelfilter

Partikelfiltren reducerar merparten av partiklarna, PM, (sotet) i dieselavgaserna, ersätter ordinarie ljuddämpare och finns både med aktiv (extern) och med passiv regenerering (självregenerering).

Nyhet 2009! Unikat Actifilter DB som regenereras snabbt med dieselbrännare. Systemet fungerar oberoende av avgastemperatur och körsätt. Kan kombineras med katalysator.

Det välkända Unikat Combifilter som regenereras elektriskt, finns i flera utföranden och med olika filtermaterial för att passa olika körförhållanden. Combifiltret fungerar oberoende av avgastemperatur och körsätt. Kan kombineras med katalysator.

För fordon som dagligen kör med hårda körcykler och därmed höga avgastemperaturer finns Purifilter™ och Cattrap™ vars filter självregenereras. Dessa partikelfilter är temperaturberoende.

Bättre produkter genom kombinerad teknologi

För att klara kostnadsspecifika önskemål från kunden och t.ex. underlätta monteringen kan vi kombinera olika teknologier. ECS avgasreningssystem är både effektiva och flexibla. De kan tillverkas i standardutförande eller anpassas för att passa olika applikationer. Se vidare i produktflikarna.

Övriga produkter

CDTi  marknadsför även gnistsläckare godkända enligt EU ATEX-direktiv för användning i högexplosiva miljöer.

Copyright Engine Control Systems. All rights reserved. Unauthorized duplication of materials in this site is prohibited.